[1]
มีบัวส. และ ทองสว่างศ., “มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับนายหน้ารายย่อยและแรงงานเมียนมาในอุตสาหกรรมประมงต่อเนื่อง”, CMUJLSS, ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 102-135, มิ.ย. 2020.