[1]
เอมราชฉ., “งานวิจัยทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิการใช้ชีวิตร่วมกันของบุคคลเพศหลากหลายในประเทศไทย”, CMUJLSS, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 120-147, ธ.ค. 2020.