[1]
ปรีชาศิลปกุลส., “เหลียวหลัง แลหน้า นิติปรัชญานิพนธ์ของไทย”, CMUJLSS, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 45-63, ธ.ค. 2020.