[1]
โสมณวัตรก., “นิติอธรรมในพรมแดนประวัติศาสตร์กฎหมายไทย”, CMUJLSS, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 17-44, ธ.ค. 2020.