[1]
โสมณวัตร ก. ., “นิติอธรรมในพรมแดนประวัติศาสตร์กฎหมายไทย”, CMUJLSS, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 17–44, ธ.ค. 2020.