[1]
เบาเออร์ส., “ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกำหนดสิทธิและหน้าที่ ตามกฎหมายในการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19: กรณีศึกษาประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี”, CMUJLSS, ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 1-27, มิ.ย. 2021.