[1]
ทรรศนกุลพันธ์ท., ดารารัตน์บ., เดชอำนวยพรเ., อําพนกิจวิวัฒน์ว., และ แต้มทองว., “มาตรการปกป้องผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนจากยุทธศาสตร์คุกคาม ของบรรษัทและรัฐ”, CMUJLSS, ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 59-83, มิ.ย. 2021.