[1]
ทรรศนกุลพันธ์ ท., ดารารัตน์ บ. ., เดชอำนวยพร เ. ., อําพนกิจวิวัฒน์ ว. ., และ แต้มทอง ว. ., “มาตรการปกป้องผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนจากยุทธศาสตร์คุกคาม ของบรรษัทและรัฐ”, CMUJLSS, ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 59–83, มิ.ย. 2021.