[1]
ตนบุญ เ. ., “การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”, CMUJLSS, ปี 16, ฉบับที่ 1, น. 118–142, มิ.ย. 2023.