[1]
รายะนาคร ก., “การจัดการของเสียอันตรายจากซากผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว”, CMUJLSS, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 27–70, ธ.ค. 2006.