[1]
ปรีชาศิลปกุล ส., “พหุนิยมทางกฎหมาย (Legal Pluralism)”, CMUJLSS, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 21–33, ธ.ค. 2006.