[1]
ปรีชาศิลปกุล ส., “สิทธิชนพื้นเมืองในกระบวนการยุติธรรมมาเลเซีย”, CMUJLSS, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 91–99, ธ.ค. 2006.