[1]
สิงหัษฐิต ว., “ศาลปกครองกับการควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร กรณีศึกษาการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห้งประเทศไทย”, CMUJLSS, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 71–92, ธ.ค. 2006.