[1]
นุตวงษ์ ท., “คำอธิบายพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ฉบับปฐมฤกษ์แห่งสยาม”, CMUJLSS, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 5–27, ธ.ค. 2012.