[1]
ณ ป้อมเพ็ชร บ., “สิทธิชุมชนในรัฐธรรมนูญไทย”, CMUJLSS, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 77–92, ธ.ค. 2012.