[1]
กาวิโจง อ., “หนังสือสั่งการ : อำนาจรัฐส่วนกลางเหนือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”, CMUJLSS, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 123–137, ธ.ค. 2012.