[1]
มีชำนาญ ภ., “สภาพปัญหาความเสียเปรียบของคู่ความหลากหลายทางเพศอันเนื่องมาจากการไม่มีกฎหมายรับรองการสมรสในประเทศไทย”, CMUJLSS, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 107–125, มิ.ย. 2013.