[1]
ณ ป้อมเพ็ชร บ., “กฎหมายในสภาวะวิกฤติด้านพลังงานของไทยและข้อจำกัด”, CMUJLSS, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 35–65, ธ.ค. 2013.