[1]
นุตวงษ์ ท., “อดีต ปัจจุบัน อนาคต กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะของไทย”, CMUJLSS, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 175–228, ธ.ค. 2014.