[1]
ปรีชาศิลปกุล ส., “พรมแดนความรู้ของการศึกษากฎหมายแนวนิติสำนึกในสังคมไทย”, CMUJLSS, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 24–40, มิ.ย. 2015.