[1]
ณ ป้อมเพ็ชร บ., “ความเข้าใจว่าด้วย ‘สิทธิชุมชน’ ของนักกฎหมายไทย”, CMUJLSS, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 122–147, มิ.ย. 2015.