[1]
บุญกอบ ป., “นวัตกรรมท้องถิ่นว่าด้วยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ”, CMUJLSS, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 198–222, มิ.ย. 2015.