[1]
ทองจันทร์ ณ., “มาตรการทางกฎหมายในการจัดการพื้นที่เพื่ออนุรักษ์ช้างป่า”, CMUJLSS, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 115–132, มิ.ย. 2017.