ฺBoonsod S. “บทบาทของนักกฎหมายไทยกับการรัฐประหารเพื่อนำมาสู่ระบอบเผด็จการ:ศึกษากรณีรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557”. CMU Journal of Law and Social Sciences, ปี 12, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 123-56, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/176842.