จอมมูล ร. “มาตรการทางกฎหมายในการกำกับควบคุมข่าวปลอมทางการเมืองบนโลกไซเบอร์”. CMU Journal of Law and Social Sciences, ปี 13, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, น. 1-23, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/218819.