ศึกษากิจ ป., อําพนกิจวิวัฒน์ ว. ., สุเมธวานิชย์ ส. ., ตนบุญ เ. ., และ ทรรศนกุลพันธ์ ท. . “สื่อใหม่ ภัยเดิม เพิ่มเสี่ยง: พิศวาสอาชญากรรมกับการบริหารอาชญากรรมหลอกลวงของรัฐสมัยใหม่”. CMU Journal of Law and Social Sciences, ปี 13, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, น. 54-77, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/218992.