ศรีวิชัย ว. “การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลกับคดีเกี่ยวกับความมั่นคง”. CMU Journal of Law and Social Sciences, ปี 13, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, น. 78-101, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/220946.