คุ้มแพทย์ ณ. “การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวและสิทธิในชื่อเสียงโดยการประจานในพื้นที่ซื้อขายสินค้าออนไลน์”. CMU Journal of Law and Social Sciences, ปี 13, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, น. 24-53, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/220961.