มีบัว ส., และ ทองสว่าง ศ. “มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับนายหน้ารายย่อยและแรงงานเมียนมาในอุตสาหกรรมประมงต่อเนื่อง”. CMU Journal of Law and Social Sciences, ปี 13, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, น. 102-35, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/226826.