ปรีชาศิลปกุล ส. . “เหลียวหลัง แลหน้า นิติปรัชญานิพนธ์ของไทย”. CMU Journal of Law and Social Sciences, ปี 13, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 45-63, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/242752.