เนียมสอน ณ. “ระบอบเผด็จการอยู่รอดได้อย่างไร: บทบาทของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 – 2562”. CMU Journal of Law and Social Sciences, ปี 13, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 64-86, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/242934.