โสมณวัตร ก. . “นิติอธรรมในพรมแดนประวัติศาสตร์กฎหมายไทย”. CMU Journal of Law and Social Sciences, ปี 13, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 17-44, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/243116.