อาชวานันทกุล ส. . “ขยับ ปรับ เปลี่ยน: มองกฎหมายในโลกพลิกผัน”. CMU Journal of Law and Social Sciences, ปี 13, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 1-16, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/245137.