กัลยาณภัทรศิษฏ์ ฤ. “วิกฤตกฎหมายกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน: ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในระดับปฏิบัติการ”. CMU Journal of Law and Social Sciences, ปี 14, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 138-61, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/246461.