ทรรศนกุลพันธ์ ท., ดารารัตน์ บ. ., เดชอำนวยพร เ. ., อําพนกิจวิวัฒน์ ว. ., และ แต้มทอง ว. . “มาตรการปกป้องผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนจากยุทธศาสตร์คุกคาม ของบรรษัทและรัฐ”. CMU Journal of Law and Social Sciences, ปี 14, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 59-83, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/246467.