ป้องบุญจันทร์ ส. ., และ ตรงงาม ส. . “การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในลำห้วยคลิตี้ ชัยชนะทางคดีที่เปิดเผยระบบที่ล้มเหลว”. CMU Journal of Law and Social Sciences, ปี 14, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 86-121, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/249223.