ประมาณ ท., อิทธิมีชัย ฐ. ., และ ลมัยวงษ์ ช. . “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะทะเล พื้นที่หาดเจ้าหลาวและแหลมเสด็จ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี”. CMU Journal of Law and Social Sciences, ปี 15, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 85-106, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/255063.