ปรีชาศิลปกุล ส. . “ผู้พิพากษามิใช่ปากที่เปล่งเสียงของกฎหมาย”. CMU Journal of Law and Social Sciences, ปี 15, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 1-20, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/261893.