ตนบุญ เ. . “การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”. CMU Journal of Law and Social Sciences, ปี 16, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 118-42, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/266138.