รายะนาคร ก. “การจัดการของเสียอันตรายจากซากผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว”. CMU Journal of Law and Social Sciences, ปี 2, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2006, น. 27-70, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64545.