ปรีชาศิลปกุล ส. “พหุนิยมทางกฎหมาย (Legal Pluralism)”. CMU Journal of Law and Social Sciences, ปี 3, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2006, น. 21-33, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64552.