พบร่มเย็น ล. “วิเคราะห์คำวินิจฉัยศาลปกครองเชียงใหม่ คดีหมายเลขแดงที่ 62/2547”. CMU Journal of Law and Social Sciences, ปี 3, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2006, น. 101-1, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64567.