สายเชื้อ ส. “ความเป็นธรรมในคดีอาญา ต่อรองได้จริงหรือ?”. CMU Journal of Law and Social Sciences, ปี 3, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2006, น. 113-30, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64568.