สิงหัษฐิต ว. “ศาลปกครองกับการควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร กรณีศึกษาการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห้งประเทศไทย”. CMU Journal of Law and Social Sciences, ปี 4, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2006, น. 71-92, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64574.