นุตวงษ์ ท. “คำอธิบายพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ฉบับปฐมฤกษ์แห่งสยาม”. CMU Journal of Law and Social Sciences, ปี 5, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2012, น. 5-27, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64595.