ณ ป้อมเพ็ชร บ. “สิทธิชุมชนในรัฐธรรมนูญไทย”. CMU Journal of Law and Social Sciences, ปี 5, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2012, น. 77-92, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64598.