กาวิโจง อ. “หนังสือสั่งการ : อำนาจรัฐส่วนกลางเหนือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”. CMU Journal of Law and Social Sciences, ปี 5, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2012, น. 123-37, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64602.