ทรรศนกุลพันธ์ ท. “Book Review : Law and Society Approaches to Cyberspace”. CMU Journal of Law and Social Sciences, ปี 5, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2012, น. 139-61, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64604.