เขื่อนทา ค. “ว่าด้วย เพศสภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ”. CMU Journal of Law and Social Sciences, ปี 6, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2013, น. 85-105, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64615.