ณ ป้อมเพ็ชร บ. “กฎหมายในสภาวะวิกฤติด้านพลังงานของไทยและข้อจำกัด”. CMU Journal of Law and Social Sciences, ปี 6, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2013, น. 35-65, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64619.